Основањето на нашето друштво за транспорт е резултат
на семејна иницијатива којa од моментот на своето
основањe, до сега има стекнато повеќе годишно
искуство во транспортниот бизнис,како и во
национални така и во интернационални рамки.

Оформено е во 1998 година и постојано ѓи
следиме случувањата во транспорт и новите
технологии. Досега имаме стекнато искуство и
многу клиенти со кои пријателски, одговорно и
професионално соработуваме.